22 Jan 2017 23:06 ago base:aktid aktod*
22 Jan 2017 23:05 ago base:akisae akisæ*
22 Jan 2017 23:04 ago base:akikram akikram*
22 Jan 2017 02:33 ago base:aevilv ævolv*
22 Jan 2017 02:32 ago base:aerof ærof*
22 Jan 2017 02:31 ago base:aerid ærod*
22 Jan 2017 02:30 ago en:to To
22 Jan 2017 02:28 ago suffix:abilv -abolv*
22 Jan 2017 02:27 ago suffix:abod -abod*
22 Jan 2017 02:25 ago base:abib abib*
22 Jan 2017 02:24 ago base:zemer zemer*
22 Jan 2017 02:23 ago base:zedek zedek*
22 Jan 2017 02:23 ago base:zaz zaz*
22 Jan 2017 02:23 ago base:xusp xusp*
22 Jan 2017 02:22 ago base:xanan xanan*
22 Jan 2017 02:21 ago base:xanuk xanuk*
22 Jan 2017 02:21 ago base:xadit xadit*
22 Jan 2017 02:21 ago base:wil wil*
22 Jan 2017 02:21 ago base:wi wi*
22 Jan 2017 02:18 ago base:werp werp*
22 Jan 2017 02:18 ago base:wardew wardew*
22 Jan 2017 02:18 ago base:ward ward*
22 Jan 2017 02:17 ago base:wad wad*
22 Jan 2017 02:17 ago base:vomur vomorg*
22 Jan 2017 02:16 ago base:vol vol*
22 Jan 2017 02:14 ago base:vitic vitoc*
22 Jan 2017 02:14 ago base:viol viol*
22 Jan 2017 02:13 ago base:vink vink*
22 Jan 2017 02:12 ago base:vic vic*
22 Jan 2017 02:11 ago base:vib vib*